บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Registration Service)
✵ จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล
✵ จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
✵ จดทะเบียนตั้งบริษัทรวมการจองชื่อบริษัท
✵ จดทะเบียนจัดตั้งกิจการร่วมค้า(Joint Venture) และกิจการค้าร่วม(Consortium)
✵ ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
✵ จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก,
     เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน
✵ จดเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก,
     เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มสาขา, เพิ่มทุน – กรณีจดทะเบียน
✵ ขอใบอนุญาตกรมสรรพสามิต เพื่อจำหน่ายบุหรี่และสุรา
✵ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
✵ จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
✵ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
✵ บริการขอหนังสือรับรองและคัดเอกสาร
✵ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered)
✵ บริการด้านใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว (Work Permit)
✵ บริการด้าน Visa

👉 ไม่มีข้อผูกมัด การทำบัญชีต่อ หรือเรื่องอื่นๆ ภายหลังจากจดทะเบียนฯเสร็จสิ้น
👉 ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยราคาไม่แพง พร้อมบริการเสริมที่คุ้มค่า ไม่มีเก็บเพิ่มเติม
👉 ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน ทั่วประเทศไทย
👉 ขั้นตอนการทำงานกระชับและไม่ซับซ้อน ลดความยุ่งยาก
👉 ให้คำแนะนำ โดยผู้ชำนาญการ ได้ทันที ไม่ต้องรอ
👉 ให้ความสะดวก ไม่ต้องเดินทาง รับ-ส่งเอกสารให้ถึงที่ ทุกขั้นตอน (ในเขตพื้นที่ให้บริการ)
👉 ดำเนินการคัดเอกสารทั้งหมดจาก DBD พร้อมจัดส่งให้ลูกค้า ภายหลังจดทะเบียนเสร็จสิ้น
👉 ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน เสร็จสิ้น ภายใน 5 วันทำการ 

🎯 อัตราค่าบริการ อยู่ในระดับมาตรฐานสำนักงานบัญชีทั่วไป มีความสมเหตุ สมผล เหมาะสม ยุติธรรมกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ 095-514-5154
☎ 038-196-479
✉ kpd.service2017@gmail.com
เพิ่มเพื่อน