บริการด้านทำบัญชีและภาษีอากร

บริการด้านทำบัญชีและภาษีอากร  (Accounting and Tax Service)
✵ จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
✵ คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30)
✵ จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.94)
✵ คำนวณและยื่นแบบประกันสังคม
✵ ปิดบัญชีประจำเดือนและปิดบัญชีประจำปี
✵ จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
✵ จัดทำและยื่นแบบประจำปี (ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.1ก, ส.บช.3, และ บอจ.5) 
✵ รับทำบัญชีเงินเดือน

👉 ให้บริการรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชี พร้อมวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้น
👉 บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานทางบัญชี โดยระบบคอมพิวเตอร์
👉 ยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากร เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 และ ภ.ธ.40 เป็นต้น
👉 จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
👉 จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)
👉 จัดทำงบการเงินรายเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
👉 จัดทำงบการเงินรายปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

🎯 อัตราค่าบริการ อยู่ในระดับมาตรฐานสำนักงานบัญชีทั่วไป มีความสมเหตุ สมผล เหมาะสม ยุติธรรมกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ 095-514-5154
☎ 038-196-479
✉ kpd.service2017@gmail.com
เพิ่มเพื่อน