บริการตรวจสอบบัญชี

✍ บริการตรวจสอบบัญชี (Auditing Service)
✵ บริการงานตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ตามหลักการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
✵ ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายทางการบัญชี
✵ ตรวจสอบงบการเงินอันประกอบไปด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน กำไรสะสม 
     งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
✵ นำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางการบัญชี เช่น การควบคุมภายใน 
     ความเหมาะสมกับระบบบัญชีที่ใช้ ช่องทางการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ
✵ บริการยื่นงบการเงินหลังทำการตรวจและรับรองด้วยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย งบการเงิน บอจ.5 ส.บช.3 และเอกสารอื่นๆ

👉 รับตรวจสอบงบการเงินประจำปี
👉 รับสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
👉 รับการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
👉 บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ 
       ได้แก่ ส.บช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), รายงานการประชุม
👉 รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่อง
       ของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

🎯 อัตราค่าบริการ อยู่ในระดับมาตรฐานสำนักงานบัญชีทั่วไป มีความสมเหตุ สมผล เหมาะสม ยุติธรรมกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ 095-514-5154
☎ 038-196-479
✉ kpd.service2017@gmail.com