บริการปิดงบการเงิน

✍ บริการปิดงบการเงิน (Closing Financial Statements)
✵ ตรวจทานการนำส่งภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)
     ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
     ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30, ภ.พ.36) รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
✵ จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และภ.พ.30 กรณีที่มีการยื่นเพิ่มเติม
✵ กระทบยอดรายได้ตามการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36) กับรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล
✵ บันทึกบัญชี กระทบยอด วางแผนภาษี
✵ จัดทำแบบ ส.บช.3 และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์
✵ ปิดงบการเงินประจำเดือน/ปี ซึ่งประกอบด้วยงบบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกำไรสะสม
     รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ รายละเอียดเจ้าหนี้คงค้าง รายละเอียดเช็คค้างรับ-จ่าย รายละเอียดเงินลงทุน
     การผ่อนชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ ทะเบียนสินทรัพย์ และเงินกู้ยิมสถาบันการเงิน (ถ้ามี-ตามประเภทกิจการ)
✵ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
✵ ให้คำปรึกษา ปัญหาการปิดงบการเงิน

👉 ปิดงบการเงิน ช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นตัวเลขของกิจการว่าปีนี้มีฐานะการเงิน
        และผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนธุรกิจ
👉 นิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
        และจัดหาผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
        และกรมสรรพากร ถ้าหากไม่ส่งงบการเงินจะต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย
👉 ข้อสำคัญคือ งบการเงินจะต้องส่งให้กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
       ภายใน 150 วัน นับจากวันสินรอบระยะเวลาบัญชี

🎯 อัตราค่าบริการ อยู่ในระดับมาตรฐานสำนักงานบัญชีทั่วไป มีความสมเหตุ สมผล เหมาะสม ยุติธรรมกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ 095-514-5154
☎ 038-196-479
✉ kpd.service2017@gmail.com
เพิ่มเพื่อน