บริการวางระบบบัญชี

✍ บริการวางระบบบัญชี (Accounting System Design)
✵ สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน 
✵ วางระบบบัญชี ระบบเอกสาร ทางเดินเอกสาร ให้สอดคล้องกับรูปแบบและขนาดของธุรกิจ 
✵ วางแผนงานด้านภาษีอากร เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
✵ วางระบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
✵ ตรวจสอบและพัฒนาระบบต่างๆ ให้ถูกต้องตามระบบที่ได้วางไว้และปรับปรุงให้ทันสมัย 
✵ รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และความเสี่ยงต่างๆ
 
👉 การวางระบบบัญชีและการจัดการให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการเงิน
ตลอดจนรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงแหล่งที่มา
ที่ไปอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้โอกาสที่จะเกิดการทุจริตสามารถทำได้ยากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีก็ยังสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น 
ค้นพบจุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั่วไหลที่เกิดได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการ 
ได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

🎯 อัตราค่าบริการ อยู่ในระดับมาตรฐานสำนักงานบัญชีทั่วไป มีความสมเหตุ สมผล เหมาะสม ยุติธรรมกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ 095-514-5154
☎ 038-196-479
✉ kpd.service2017@gmail.com
เพิ่มเพื่อน