บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

✍ บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร (Accounting Consultant Service)
✵ ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร และวางแผนภาษี
✵ ให้คำปรึกษาในการเสนอแนะกลยุทธ์และแนวทางการจัดการกับภาษี 
     เพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ตามกรอบของกฏหมาย
✵ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง
✵ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆในประเด็นของภาษีอากร เมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร
✵ การช่วยเหลือในการเจรจาต่อสรรพากร และ/หรือการคำนวณภาษีอากรต่าง ๆ
✵ บัญชีอธิบายไม่ได้ว่า ทำไมบริษัทถึงขาดทุน ทำไมบริษัทถึงกำไร
✵ ไม่มั่นใจว่างบการเงินที่พนักงานบัญชีทำอยู่ ถูกต้อง เชื่อถือได้หรือไม่
✵ ข้อมูลทางบัญชีที่ผ่านมาเชื่อไม่ได้ ต้องการหาข้อเท็จจริงเพื่อเริ่มต้นใหม่
✵ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือบัญชีปัญหา

 🎯 อัตราค่าบริการ อยู่ในระดับมาตรฐานสำนักงานบัญชีทั่วไป มีความสมเหตุ สมผล เหมาะสม ยุติธรรมกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ 095-514-5154
☎ 038-196-479
✉ kpd.service2017@gmail.com
เพิ่มเพื่อน